Oλόκληρο το κείμενο της πρότασης Νίμιτς

Σε συνέχεια των συζητήσεων οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 η ακόλουθη δέσμη αντιλήψεων παρουσιάζεται στα Μέρη (το Πρώτο Μέρος αντιπροσωπευόμενο από τον πρέσβη Βασιλάκη- «Πρώτο Μέρος»και το Δεύτερο Μέρος αντιπροσωπευόμενο από τον πρέσβη Ντιμιτρόφ – το «Δεύτερο Μέρος») ως πρόταση για τη διευθέτηση του θέματος του «ονόματος» και των σχετικών.

Προτάσεις του Νίμιτς

Ι Τα Μέρη θα εκφράσουν την προθυμία τους να λύσουν τη διαφορά σχετικά με το θέμα του «ονόματος» σε πνεύμα σχέσεων συμβιβασμού και φιλίας, έχοντας υπ΄ όψιν το ύψιστο συμφέρον για ειρήνη και ασφάλεια μεταξύ τους και στην περιοχή.

ΙΙ Θα ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να αναφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τα συμπεράσματα αυτών των συνομιλιών και να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει απόφαση με τον κατωτέρω σκοπό, σε σχέση με τις αποφάσεις 845 (1993) και 817 (1993).

1. Αναγνωρίζεται ότι τρεις διοικητικές περιοχές του Πρώτου Μέρους ονομάζονται Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία και ότι το έδαφος του Πρώτου Μέρους περιλαμβάνει μέρος της ιστορικής Μακεδονίας.

2. Αναγνωρίζεται ότι το συνταγματικό όνομα του Δευτέρου Μέρους είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας και ότι το έδαφος του Δευτέρου Μέρους περιλαμβάνει μέρος της ιστορικής Μακεδονίας.

3. Παρά το συνταγματικό όνομα του Δευτέρου Μέρους το όνομα του Δευτέρου Μέρους το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιείται διεθνώς (το «Επίσημο Διεθνές Ονομα») ως περιγράφεται κατωτέρω θα είναι: [Βλέπε Παράρτημα Α].

4. Το Επίσημο Διεθνές Ονομα θα αντικαταστήσει το «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» ως επίσημο όνομα του Δευτέρου Μέρους στον ΟΗΕ ευθύς αμέσως.

5. Το Επίσημο Διεθνές Ονομα θα χρησιμοποιείται ως το όνομα του Δευτέρου Μέρους (α) σε πολυμερείς συνθήκες, συμβάσεις και συμφωνίες (β) διαβατήρια και (γ) για την ένταξη σε, και επίσημη χρήση σε, διεθνείς οργανισμούς.

6. Προτείνεται το Επίσημο Διεθνές Ονομα να συζητηθεί για χρήση σε άλλες επίσημες διεθνείς περιπτώσεις και σε επίσημη διμερή διεθνή χρήση. Το Επίσημο Διεθνές Ονομα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται όπου κρίνεται σκόπιμο σε συντομευμένες μορφές σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πρακτική που ισχύει σε ανά λογους διεθνείς οργανισμούς και συνεπές με την αποδεκτή πρακτική η οποία εφαρμόζεται γενικώς από τα κράτη, εκτός από όσα αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 7.

7. Η λέξη «Μακεδονία» μόνη της δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως επίσημο όνομα, τυπικό είτε άτυπο, του Δευτέρου Μέρους, είτε ως το επίσημο όνομα οποιουδήποτε άλλου κράτους.

8. Κανένα κράτος δεν θα έχει αποκλειστικά δικαιώματα, πολιτικά είτε εμπορικά, στα ονόματα «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» μόνο του.

9. Τα ονόματα «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» μπορεί να χρησιμοποιούνται εμπορικά και από τα δύο Μέρη και από τους πολίτες και από οργανωμένες ομάδες νομικά αναγνωρισμένες εκάστου των δύο Μερών αλλά μόνο σύμφωνα και υποκείμενο στην υφισταμένη διεθνή νομοθεσία, σε συμβάσεις και πρακτικές οι οποίες αφορούν τη χρήση γεωγραφικών ονομάτων για εμπορικούς και παρόμοιους λόγους.

ΙΙΙΤο κάθε Μέρος θα τηρεί αυστηρά τους όρους της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 εκτός των όσων τροποποιούνται κατωτέρω.

ΙVΤο κάθε Μέρος αποκηρύσσει ρητώς κάθε εδαφική διεκδίκηση επί του άλλου Μέρους και δεν θα υποστηρίξει οποιοδήποτε αλυτρωτική δήλωση με κανέναν επίσημο τρόπο και θα ενεργήσει ώστε να αποθαρρύνει κάθε παρόμοιο ισχυρισμό όσων υποτίθεται ότι ενεργούν για λογαριασμό είτε για το συμφέρον αυτού του Μέρους.

VΤα Μέρη θα εκφράσουν την πρόθεσή τους να προσέλθουν σε συζητήσεις για μια συμφωνία είτε για κοινή διακήρυξη και θα επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να εντείνουν τις ειρηνικές και στενές σχέσεις τους, να εκφράσουν τον σεβασμό τους στην κυριαρχία εκάστου, στην εδαφική ακεραιότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στενά σε προβλήματα ασφαλείας, οικονομικής ανάπτυξης και σε άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

VΙΤα Μέρη θα εκφράσουν την πρόθεσή τους να αρχίσουν συνομιλίες με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής επιτροπής η οποία θα εξετάσει και θα κάνει υποδείξεις σχετικές με πολιτιστικά και εκπαιδευτικά θέματα όπως αυτά θα προτείνονται στην επιτροπή από τα Μέρη. VΙΙ Το Πρώτο Μέρος θα υποστηρίξει τις αιτήσεις του Δευτέρου Μέρους υπό το Επίσημο Διεθνές Ονομα για ένταξη στους κοινούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Βορειοατλαντικής Συνθήκης.

VΙΙΙΤο Δεύτερο Μέρος θα υποδείξει στις αρμόδιες διοικητικές αρχές να επανεξετάσουν την ονομασία εθνικών αεροδρομίων και να λάβουν υπ΄ όψιν τους τις εκφρασμένες ανησυχίες του Πρώτου Μέρους.

ΙX Το Δεύτερο Μέρος θα ενεργήσει μέσω συνταγματικών διαδικασιών για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο ΙΙ για να εξασφαλιστεί η κατά τη νομοθεσία του αποδοχή του Επίσημου Διεθνούς Ονόματος προς επίσημη διεθνή χρήση, όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

One Response to “Oλόκληρο το κείμενο της πρότασης Νίμιτς”

 1. Ολόκληρο το κείμενο της ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Νίμιτς, μία εβδομάδα πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Δημοσιεύθηκε στο Έθνος.

  Με την αρμοδιότητα που μου έχει εκχωρηθεί ως ειδικού απεσταλμένου του γενικού γραμματέα και βασιζόμενος στις συνομιλίες με αμφότερα τα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου του 1995 και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 845 (1993) και 817 (1993), τα δύο μέρη καλούνται να εξετάσουν τη διευθέτηση της διαφοράς στο πλαίσιο μιας λύσης-πακέτου αποτελούμενη κυρίως από τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

  1. Διευθέτηση του ζητήματος της ονομασίας, η οποία θα ενσωματωθεί ακολούθως σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και θα αποτελείται από τα εξής:

  α. Ονομασία για εγχώρια χρήση: «Republika Μakedonija» σε κυριλλική γραφή (Δημοκρατία της Μακεδονίας), για επίσημη χρήση στο εσωτερικό της χώρας,

  β. Ονομασία για διεθνή χρήση: «Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σκόπια)», για επίσημη χρήση διεθνώς (στην αγγλική γραφή).

  γ. Ονομασία για τις διμερείς σχέσεις: Συστήνεται η χρήση της διεθνούς ονομασίας. Σε ό,τι αφορά στα κράτη που σήμερα χρησιμοποιούν το συνταγματικό όνομα, ενθαρρύνεται αλλά δεν απαιτείται η αλλαγή αυτού.

  δ. Το όνομα «Μακεδονία» χωρίς προσδιορισμό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίσημη ονομασία από το δεύτερο μέρος ή από οποιοδήποτε άλλο κράτος.

  ε. Οι όροι «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» χωρίς προσδιορισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν (με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο «Δ») είτε από το πρώτο είτε από το δεύτερο μέρος σε μη αποκλειστική βάση και σε συνάρτηση με την αποδεκτή διεθνή νομική και εμπορική πρακτική.

  2. Τα μέρη θα διαπραγματευτούν μια αμοιβαία δεσμευτική συμφωνία ενάντια στον αλυτρωτισμό υπό οποιαδήποτε μορφή, από οποιοδήποτε από τα μέρη ή από οργανισμούς που υποστηρίζονται από οποιοδήποτε μέρος εναντίον του άλλου μέρους.

  3. Τα μέρη θα διαπραγματευτούν τις δέουσες συμφωνίες και/ή κοινές διακηρύξεις σχετικά με τις ειρηνικές και στενές σχέσεις, τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιτότητας, ασφάλειας, οικονομικής συνεργασίας, συμπεφωνημένης χρήσης ονοματολογίας για τοπωνύμια και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

  4. Τα μέρη θα διαπραγματευτούν τη συγκρότηση μεικτής επιτροπής, που θα επιληφθεί θέματα πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

  5. Το πρώτο μέρος θα υποστηρίξει ενεργά το δεύτερο μέρος στην ενταξιακή διαδικασία σε διεθνείς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπό τη διεθνή ονομασία.

  6. Το θέμα της ονομασίας των εθνικών αερολιμένων θα επανεξεταστεί από το δεύτερο μέρος με βάση την ανάπτυξη των καλών σχέσεων με τη γείτονά της.

  7. Τα ανωτέρω στοιχεία μιας ουσιαστικής κατανόησης θα εφαρμοστούν με καλή πίστη και γοργά, μέσω συνταγματικών διαδικασιών των δύο μερών και μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας και της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, και η εφαρμογή τους θα διευκολυνθεί από τη διαρκή επιτήρηση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

  8. Λεπτομέρειες της ανωτέρω συμφωνίας θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με καλή πίστη και θα τεκμηριωθούν από τα μέρη μέσω των διαδικασιών του ΟΗΕ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.