Archive for October, 2008

Δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες;

Friday, October 31st, 2008

immigrants_voters.jpg

 

Δύο τα ερωτήματα (ένα νομικό και ένα πολιτικό) που αστραπιαία ανακύπτουν:

α. Είναι νόμιμη (συνταγματική) η παροχή δικαιώματος ψήφου στις τοπικές εκλογές στους αλλοδαπούς μετανάστες;

β. Είναι ορθό να απονεμηθεί δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές στους αλλοδαπούς μετανάστες;

Ας εξετάσουμε, πρώτα τι ορίζει το ελληνικό Σύνταγμα: άρθρο 1 παρ. 3 Συντ.: “Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.” Όμως ουδείς κατανοεί για ποιο λόγο γίνεται λόγος για «Λαό», αφού δεν σημαίνει τίποτε απολύτως αυτός ο όρος έναντι του Έθνους! Ίσως η διάταξη ετέθη τέτοια για τον Απόδημο Ελληνισμό που έχει την εθνική καταγωγή, αλλά όχι την ελληνική ιθαγένεια πάντοτε. Συνεπώς, η έννοια του Λαού είναι η έννοια του συνόλου των Ελλήνων πολιτών (Ελληνικού Λαού) και η έννοια του Έθνους είναι του απανταχού Ελληνισμού που δεν έχει και την ελληνική ιθαγένεια. Γι’ αυτό και ίσως να είναι συνταγματικά νόμιμη η προωθούμενη ρύθμιση για την απόδοση πολιτικών δικαιωμάτων στις επόμενες εθνικές εκλογές στους Έλληνες ομογενείς.

Το ότι ολόκληρο το ελληνικό Σύνταγμα υπερκαθορίζεται από την αρχή της εθνικότητας προκύπτει από το πλήθος των συνταγματικών προνοιών για την εθνική συνείδηση (άρθρ. 16 παρ. 2 Σ.), την προαγωγή του Έθνους (άρθρ. 21 παρ. 1 Σ.), την εθνική οικονομία (άρθ. 24 παρ. 1 Σ.), το (σπουδαίο) εθνικό συμφέρον (άρθ. 28 παρ. 2 και 3 Σ.), την εθνική αλληλεγγύη (άρθ. 25 παρ. 4 Σ.), την εθνική ανεξαρτησία και τον Ελληνικό Λαό (άρθ. 33 παρ. 2 Σ.), το εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας (άρθ. 41 παρ. 2 Σ.), τα κρίσιμα εθνικά θέματα (άρθρ. 44 παρ. 2 Σ.), την εθνική ασφάλεια (άρθ. 48 παρ. 1 Σ.) κ.λπ. Χαρακτηριστικότερό όλων είναι το άρθρο 51 παρ. 2 Σ., κατά το οποίο «Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος».

Το ελληνικό Έθνος θεωρείται ότι υπάρχει εις το διηνεκές και κατά συνέπεια ότι συντηρεί τον εαυτό του με την συνδρομή των θεσμών και της ιδιαίτερης κουλτούρας του παρά την διαδοχή των γενεών. Το Έθνος, δηλαδή το συλλογικό υποκείμενο που είναι ο Ελληνισμός,  δημιούργησε κράτος και κυριαρχικά αποφάσισε με το Σύνταγμά του ποιος θα έχει τα πολιτικά δικαιώματα. Και φυσικά αυτά αποδόθηκαν αποκλειστικά στα μέλη του, δηλ. στους Έλληνες πολίτες, τους έχοντες ελληνική ιθαγένεια. Αυτό ορίζεται ειδικά για τις εθνικές εκλογές (άρθρο 51 παρ. 3 Σ.), ενώ το Σύνταγμα σιωπά (=δεν ορίζει ρητώς) για τις τοπικές εκλογές (άρθρο 102 παρ. 2 Σ.). Αυτήν την σιωπή εκμεταλλεύονται σήμερα ορισμένες δυνάμεις για να προωθήσουν την νόθευση της βούλησης του κυρίαρχου Ελληνικού Λαού, από τον οποίο κατά συνταγματική αρχή πηγάζει κάθε (πολιτική) εξουσία και κάθε εξουσία υπάρχει υπέρ αυτού.

Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις του κυρίαρχου Ελληνικού Λαού ορίζουν τι είναι νόμιμο και τι παράνομο, δηλ. την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων. Άρα, η λογική του κράτους δεν είναι άλλη από την λογική του Έθνους-Κράτους (υπέρτατη μονάδα διεθνών σχέσεων). Και κυρίαρχη πολιτική δύναμη, η οποία επισκιάζει όλους τους άλλους παράγοντες είναι η «πραγματικότητα του Έθνους». Το ελληνικό κράτος αποτελεί ενσάρκωση της πολιτειακής οργάνωσης του Έθνους. Η πρόταξη του εθνικού συμφέροντος κατά την άσκηση της εξουσίας είναι το θεμελιώδες κριτήριο δράσης του Κράτους, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την νομοθετική, κυβερνητική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. Το δε Κράτος δεν είχε ποτέ και δεν μπορεί να έχει δικαίωση, και κατά μείζονα λόγο και διάρκεια, εάν δεν αναλάβει απ’ ευθείας την ευθύνη της εν ευρεία εννοία εθνικής άμυνας. Καμία άλλη δύναμη, ιδεολογική ή οικονομική δεν δύναται να εξασθενίσει, σε σταθερή τουλάχιστον βάση, τον ρόλο του Έθνους – Κράτους ως εστιακό σημείο πίστης, νομιμοφροσύνης και αφοσίωσης. Η εθελούσια υποταγή της κρατικής εξουσίας σε σκοπούς πέρα από το στενά νοούμενο εθνικό συμφέρον οφείλεται στην εκάστοτε κυρίαρχη και κεντρική παράδοση που φέρει το συλλογικό υποκείμενο. Στην περίπτωσή μας ο Ελληνισμός μπορεί να υπερβαίνει τον «εθνικό εγωϊσμό» του χάρη στην ελληνορθόδοξη ανθρωπιστική παράδοσή του (βλ. άρθρ. 2 παρ. 1 «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας»). Όμως, άκρο όριο αυτής της υπέρβασης είναι η επιβίωση του τελικού σκοπού που είναι το ζην και ευ ζην του συλλογικού υποκειμένου (εν προκειμένω του Ελληνισμού): ενέργειες που υπονομεύουν το μέλλον του και συγκεκριμένα πράξεις και θεσμοί που προσβάλλουν το απαραίτητο minimum για την αναπαραγωγή εκείνης της κρίσιμης μάζας προσώπων που σκέφτονται, μιλούν και νιώθουν ως Έλληνες μέσα σε έναν πλανήτη 6 δις φορέων άλλων πολιτισμών, καθώς και δράσεις που μειώνουν την ισχύ και την ικανότητα του Κράτους να προστατεύει και να συντηρεί τον Ελληνισμό απαγορεύονται από την λογική βάση – αιτία του Κράτους. Είναι, λοιπόν, στην λογική του Έθνους-Κράτους κάθε ενέργεια να εντάσσεται σε κριτήρια προαγωγής του εθνικού συμφέροντος υπό τις συνθήκες που προαναφέρθησαν.

Η μεταφορά πολιτικής εξουσίας (απονομή πολιτικών δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι) σε μη Έλληνες πολίτες (ήτοι μετανάστες που δεν έχουν λάβει την ελληνική ιθαγένεια) σημαίνει ότι οι Έλληνες απαλλοτριώνουν το δικαίωμά τους να καθορίζουν την μοίρα τους για τον εαυτό τους υπέρ ανθρώπων που δεν έχουν το ίδιο επίπεδο δεσμού με τον τόπο και τον πολιτισμό του και το κυρίαρχο συλλογικό υποκείμενο (Ελληνισμό).

Στην περίπτωση δε που απονεμηθεί όχι μόνον δικαίωμα εκλέγειν, αλλά και δικαίωμα εκλέγεσθαι, –κάτι που μένει ερωτηματικό από την μέχρι τώρα ενημέρωση επί του θέματος– η κατάσταση βαίνει πιο προβληματική. Διότι σύμφωνα με την θεωρία του “μετασχηματισμού” στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, το άτομο που γίνεται πολιτικός ηγέτης (έστω δήμαρχος ή κοινοτάρχης) διέρχεται τους μηχανισμούς της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης για να μετασχηματισθεί σε εκφραστή της κρατούσης άποψης για το εθνικό συμφέρον. Υπάρχει άραγε θέση για τον μετανάστη – μη Έλληνα πολίτη σε αυτήν την διαδικασία; Ανήκει στην λογική του συστήματος του Κράτους-Έθνους;

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η απονομή πολιτικών δικαιωμάτων σε μη Έλληνες πολίτες είναι από συνταγματική σκοπιά έκνομη, ενώ είναι και πολιτικά άσκοπη έως επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια, δεδομένων των διεθνών συνθηκών στην Χερσόνησο του Αίμου (έξαρση αποσχιστικών κινημάτων, υπερφίαλοι εθνικισμοί, αναζωπύρωση των εθνοτικών συγκρούσεων κ.ο.κ.) 

Ο αλλοδαπός μετανάστης πρέπει να έχει μονάχα τα ανθρώπινα (ατομικά και κοινωνικά) δικαιώματά του στην χώρα φιλοξενίας. Η απονομή πολιτικών δικαιωμάτων ευρίσκεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κυρίαρχου σώματος των Ελλήνων πολιτών. Το αν είναι φρόνιμο και ορθό το κυρίαρχο σώμα των πολιτών να απονείμει τέτοια δικαιώματα εξαρτάται από το αν είναι συμφέρουσα μια τέτοια επιλογή. Δηλ. από το αν συνάδει με το εθνικό συμφέρον. Και πρώτο κριτήριο είναι το εθνικό συμφέρον, επειδή αυτό προστάζει η καθιερωμένη συνταγματική ‘Λογική’, όπως σκιαγραφήθηκε ανωτέρω. Το ελληνικό Σύνταγμα μάς προστατεύει από το να είμαστε μια διοικητική περιφέρεια ενός παγκόσμιου Κράτους, όπου ο καθένας θα αποκτά πολιτικά δικαιώματα συγχρόνως με την είσοδο και εγκατάστασή του στην ελληνική επικράτεια. Αφού έτσι, στην ουσία τα σύνορα μεταξύ των κρατών θα καταλύονταν, καθ’  όσον η παρουσία ενός ανθρώπου σε οιαδήποτε χώρα του κόσμου θα τού επέτρεπε να κρίνει και την εξουσία της, χωρίς να έχει ορκιστεί πίστη και αφοσίωση σ’ αυτή. Η σκέψη ότι πέντε ή περισσότερα έτη διαμονής ενός μετανάστη στον τόπο μας είναι επαρκές τεκμήριο σύστασης ικανού ψυχικού συνδέσμου με την πατρίδα μας και δυνατό να παρέχει εγγυήσεις ότι στην ψυχή αυτού έχει δημιουργηθεί στέρεη πίστη και αφοσίωση στο εθνικό συμφέρον είναι μάλλον αφελής έως ύποπτη.

Οι (διεθνιστικές) ιδεολογίες έρχονται και παρέρχονται, αλλά τα έθνη μένουν, γι’ αυτό και οι σχέσεις με τα κράτη και τους λαούς κείνται πέραν και υπεράνω καθεστώτων. Μια ιστορική αναδρομή αποδεικνύει αμέσως του λόγου το αληθές, ενώ το διεθνές περιβάλλον δικαιολογεί απόλυτα τους φόβους του γράφοντος για την ύπαρξη προϊόντων προσπαθειών εθνικής αποσύνθεσης στην Χερσόνησο του Αίμου και αλλού με συνέπεια στρατιωτικές συγκρούσεις, εξαθλίωση πληθυσμών και εθνικό αφανισμό.

Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι τα παραπάνω συνιστούν υπερβολικές εθνικιστικές αντιδράσεις! Στην πραγματικότητα οι τρόπον τινά «εθνικιστικές» αντιδράσεις μου βρίσκονται στον αντίποδα επικίνδυνων διεθνιστικών ιδεολογιών που διοχετεύονται από μια απάτριδα ελίτ δίχως εθνική ευαισθησία και νομιμοφροσύνη, και διαβρώνουν την εθνική συνείδηση, ούτως ώστε αυτήν την στιγμή για τα ιθύνοντα στελέχη κάθε πολιτικού κόμματος, το σβήσιμο της Χώρας μας να έχει γίνει καθιερωμένο δόγμα.

To ΡΚΚ επιτέθηκε σε ραντάρ της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στην Αντιόχεια (Χατάι)!

Thursday, October 30th, 2008

To ΡΚΚ επιτέθηκε σε ραντάρ της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στην Αντιόχεια (Χατάι)

map_hatay.jpg

Την επίθεση επιβεβαίωση ο νομάρχης του Χατάι…Nusret Miroğlu, ο οποίος δήλωσε στα ΜΜΕ ότι αντάρτες του ΡΚΚ επιτέθηκαν με ρουκέτες στην βάση ραντάρ της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας που βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Άμανος, κοντά στο χωριό Kisecik.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του νομάρχη, από την επίθεση, που πραγματοποιήθηκε τις βραδυνές ώρες της χθες, δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες.

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2008/10/to.html

Σάλος για το Μακεδονικό στην Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ Ευρώπης

Wednesday, October 29th, 2008

ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΕ ΕΥΡΩΠΗΣ

Κατά την διάρκεια των εργασιών της Β’ Τακτικής Συνέλευσης του ΣΑΕ Ευρώπης στην Φρανκφούρτη που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου 2008, σύνεδροι της συνέλευσης δήλωσαν την αντίθεσή τους στον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής ψηφισμάτων του συνεδρίου, τα μέλη της οποίας χαρακτήρισαν αναξιόπιστα αφού στην διάρκεια της διαδικασίας σημειώθηκαν παρατυπίες που έχουν να κάνουν με την συγκέντρωση και καταγραφή αλλά και παρουσίαση των ψηφισμάτων που αφορούσαν στα εθνικά μας θέματα και είχαν προταθεί από τους εκπροσώπους των Ομογενειακών οργανώσεων.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσαν εκπρόσωποι οργανώσεων, τα μέλη της επιτροπής αρνήθηκαν να αναφέρουν το όνομα του ατόμου ή της οργάνωσης που κατέθετε το ψήφισμα. Ενώ, σχετικά με το ψήφισμα που αφορούσε στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, ανέφεραν ότι το ψήφισμα που κατατέθηκε, έκανε λόγο για την μη αποδοχή ονομασίας με τον όρο ή παράγωγο του ονόματος «Μακεδονία». Όμως το ψήφισμα που ανεγνώσθη από τα μέλη της επιτροπής έκανε λόγο για διπλή ονομασία κοινά αποδεκτή και ο πρόεδρος της επιτροπής παραδέχθηκε ότι συνέπτυξε το ψήφισμα σε ένα κείμενο αποδεκτό από την Κυβέρνηση και όλα τα κόμματα.

Μετά από διαμαρτυρία των συνέδρων διαβάσθηκε δεύτερο ψήφισμα για την μη αποδοχή ονομασίας με τον όρο ή παράγωγο του ονόματος «Μακεδονία», παρουσία του προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής του συνεδρίου κ. Κώστα Τάτση και όλης της Επιτροπής και ετέθη σε ψήφισμα, οπότε έγινε αποδεκτό με έναν ψήφο κατά.

Η συνεδρίαση διακόπηκε για να συνεχιστούν τα άλλα ψηφίσματα, πράγμα όμως που τελικά δεν έδωσε χρόνο στους εκπροσώπους των Ομογενειακών Οργανώσεων να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, αφού έπρεπε να αποχωρήσουν για τις χώρες διαμονής τους. Για τον πρόεδρο της περιφερειακής επιτροπής του συνεδρίου κ. Τάτση και όλη την επιτροπή της συνέλευσης, το ψήφισμα για το όνομα της Μακεδονίας έγινε αποδεκτό και αναμένεται η επίσημη θέση του ΣΑΕ Ευρώπης για το Μακεδονικό.

Λαμβάνοντας τον λόγο για το θέμα του ονόματος, η γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου ανέφερε : «Σεβόμενοι της αποφάσεις της πλειοψηφίας των ομογενειακών οργανώσεων, σεβόμενοι τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Παμμακεδονικών οργανώσεων ανά τον κόσμο, σεβόμενοι τις αποφάσεις των συντονιστικών συμβουλίων ΣΑΕ Περιφέρεια, ΗΠΑ και Ωκεανίας και βάσει του ομόφωνου ψηφίσματος της 6ηςΤακτικής Συνέλευσης, δεν μπορούμε να δεχτούμε ονομασία με τον όρο Μακεδονία».

Δημοσκόπιση της Ελληνικής Διασποράς

Sondage de la Diaspora Grecque

http://diaspora-grecque.com/modules/altern8news/article.php?storyid=1348

1940: Η Εκκλησία στον Εθνικό Αγώνα

Tuesday, October 28th, 2008

1940: Η Εκκλησία στον Εθνικό Αγώνα

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/epos40/ index.html

Ο παπάς του ΄40: Μαρτυρία στρατιώτη

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/epos40/ papas.html

Η επίθεσις των Ναζί: Διάγγελμα του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/epos40/ epithesi_nazi.html 

Οι Βουλγάροι Φασίστες στην Μακεδονία και την Θράκη: Μαρτυρίες του Μητροπολίτου Καστορίας Νικηφόρου και του Αρχιεπισκόπου Δαμασκήνου

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/epos40/voulgaroi.html 

Η Εκκλησία δίνει την μάχη της υπάρξεως του Λαού: Ενημερώνει ο Μητροπολίτης Αττικής Ιακώβος

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/ epos40/maxi.html 

Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Σεραφείμ μιλάει για την συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/epos40/serafeim.html 

Η δέηση του Ηγουμένου παπα-Φιλόθεου Ζερβάκου

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/epos40/ deisi_filotheou.html 

Η Προσφορά των Τιμαλφών του Ιδρύματος της Παναγίας της Τήνου υπέρ του Αγώνος: Ευχαριστήρια Επιστολή του Ιωάννου Μεταξά

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/epos40/ prosfora_idrymatos.html 

“Σιγά, κύριε Αρχηγέ, μη γίνει πόλεμος!”

Monday, October 27th, 2008

Το μηνιαίο περιοδικό “Στρατηγική” (editorial, τ. Νοεμβρίου 2008) αναδεικνύει με γλαφυρότητα όλο το παρασκήνιο της τραγελαφικής κατάστασης που επικρατεί τον τελευταίο καιρό στα κλιμάκια του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια της Χώρας.

Αφού ενημερωθεί κανείς από το παρακάτω άρθρο, δεν μπορεί να μην αναλογιστεί τι θα γίνει αν συμβεί κάποιο θερμό επεισόδιο, όπως το όχι πολύ μακρινό 1996 στα Ίμια.

Αν, ο μη γένοιτο, επαναληφθεί μια κρίση, η πολιτική ηγεσία του τόπου θα δικαιούται να πει ότι “ήμασταν ανέτοιμοι”;

no_war_1.jpg

no_war_2.jpg

(more…)

Το αμερικανικό Κογκρέσο διαμέλισε την Τουρκία!

Monday, October 27th, 2008

Δευτέρα, 27 Οκτώβριος 2008

Το αμερικανικό Κογκρέσο διαμέλισε την Τουρκία

 

turkey_dismembered.jpg

 

Ο “άθλιος” κατά τους Τούρκους χάρτης που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση του Κέντροτ Μελετών του αμερικανικού κογκρέσου για το Κουρδικό Ζήτημα

Το αμερικανικό Κογκρέσο συμπεριέλαβε στα όρια του Κουρδιστάν τις ανατολικές περιοχές της Τουρκίας. Εμφανίστηκε ο ίδιος άθλιος χάρτης.

Με τα λόγια αυτά περιγράφει η σοβαρή και έγκυρη τουρκική ιστοσελίδα INTERNETHABER τα όσα διαδραματίστηκαν στο αμερικανικό κογκρέσο, κατά τη διάρκεια…συζήτησης που έγινε, με βάση την έκθεση που συντάχθηκε από το Κέντρο Ερευνών του κογκρέσου, υπό το γενικό τίτλο: “Οι Κούρδοι μετά τον Σαντάμ”.

Στην ως άνω έκθεση η περιοχή της ανατολικής και της νοτιοανατολικής Τουρκίας συμπεριλαμβάνεται στο χάρτη που δείχνει τα όρια του Κουρδιστάν, ενώ αναφέρεται επίσης ότι η Διοίκηση του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, είναι πιοθανόν να ζητήσει την αναεξαρτησία της, εξέλιξη την οποία βλέπουν με κακό μάτι η Τουρκία, το Ιράν και η Συρία, καθώς και οι σιίτες, αλλά και οι σουνίτες του Ιράκ.

Στην έκθεση, αν και τονίζεται ότι το ΡΚΚ είναι τρομοκρατική οργάνωση, τα μέλη του αποκαλούνται “αντάρτες”.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αυξήσει την καχυποψία της Τουρκίας απέναντι στις προθέσεις των ΗΠΑ σε σχέση με το Κουρδικό Ζήτημα.

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2008/10/blog-post_156.html

Ψίθυροι συνωμοσίας στις ΗΠΑ από εξέχουσες προσωπικότητες…

Sunday, October 26th, 2008

Colin Powell: “There’s going to be a crisis come along on the 21st or 22nd of January that we don’t even know about right now.”

http://www.youtube.com/watch?v=_LDBOPcHpeo  

Προσέξτε και τα υπονοούμενα του υποψηφίου Αντιπρoέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν:

Biden to Supporters: “Gird Your Loins”, For the Next President “It’s Like Cleaning Augean Stables”

October 20, 2008 7:35 AM

ABC News’ Matthew Jaffe Reports: Sen. Joe Biden, D-Del., on Sunday guaranteed that if elected, Sen. Barack Obama., D-Ill., will be tested by an international crisis within his first six months in power and he will need supporters to stand by him as he makes tough, and possibly unpopular, decisions. 

“Mark my words,” the Democratic vice presidential nominee warned at the second of his two Seattle fundraisers Sunday. “It will not be six months before the world tests Barack Obama like they did John Kennedy. The world is looking. We’re about to elect a brilliant 47-year-old senator president of the United States of America. Remember I said it standing here if you don’t remember anything else I said. Watch, we’re gonna have an international crisis, a generated crisis, to test the mettle of this guy.  

“I can give you at least four or five scenarios from where it might originate,” Biden said to Emerald City supporters, mentioning the Middle East and Russia as possibilities. “And he’s gonna need help. And the kind of help he’s gonna need is, he’s gonna need you – not financially to help him – we’re gonna need you to use your influence, your influence within the community, to stand with him. Because it’s not gonna be apparent initially, it’s not gonna be apparent that we’re right.” 

(more…)

Οι μαθητικές παρελάσεις, ο Μεταξάς και ο ψευδώνυμος αντιεθνικισμός

Sunday, October 26th, 2008

Δείτε το άρθρο εδώ:

http://www.antibaro.gr/articles/current/parelaseis.html

Καληνύχτα και καλή τύχη…

Saturday, October 25th, 2008

Καληνύχτα και καλή τύχη…

(Αντι)γράφει ο Κώστας Ράπτης – 20/10/2008

Επαληθεύοντας τη χρησιμότητά της η “μπλογκόσφαιρα”, κάποια στιγμή σε οδηγεί, από σύνδεσμο σε σύνδεσμο, σε κάτι που μπορεί και να σε αφήσει απλώς άφωνο. Κάτι στο οποίο δεν έχεις να προσθέσεις τίποτε περισσότερο από την ταπεινή τέχνη του αντιγραφέως. Όπως, ας πούμε, η αποχαιρετιστήρια επιστολή του Andrew Lahde. 

Ιδρυτής και διαχειριστής ενός μικρού hedge fund υπό τον πομπώδη τίτλο “US Residential Real Estate Hedge V Class A“, με έδρα τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, ο Lahde έλαμψε την τελευταία διετία στο στερέωμα της εικονικής οικονομίας στοιχηματίζοντας στην κατάρρευση της φούσκας των αμερικανικών στεγαστικών δανείων και επιτυγχάνοντας αποδόσεις της τάξης του 1000%. 

Τις προάλλες, ήρθε η στιγμή, να βγάλει όλη του τη χολή απέναντι στο σύστημα που τον έκανε πλούσιο, ανακοινώνοντας, με ένα κείμενο σπαρταριστού κυνισμού, την αποχώρησή του, η οποία άφησε τους πάντες άναυδους. 

“Δεν χρειάζεται να προβώ σε άλλες προβλέψεις” μας λέει σε ελεύθερη μετάφραση ο δαιμόνιος Καλιφορνέζος “αφού όλες οι προηγούμενες δυσοίωνες προειδοποιήσεις μου ήδη βρίσκονται σε στάδιο επαλήθευσης. 

Πρόσφατα η Wall Street Journal παρέθεσε τη δήλωση του διαχειριστή ενός hedge fund, που επίσης κατέβαζε ρολά:αν έμαθα κάτι από αυτή τη δουλειά, είναι ότι τη μισώ’. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο” συνηγορεί ο Lahde. “Εγώ μπήκα σε αυτή την ιστορία μόνο για το χρήμα. Δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό που συνιστούσαν όλοι αυτοί οι χρήσιμοι ηλίθιοι, που τους σπούδασαν οι γονείς τους στα Yale και τα Harvard. Οι άνθρωποι αυτοί, ανάξιοι συχνά της εκπαίδευσης που (υποτίθεται ότι ) έλαβαν, αναρριχήθηκαν στην κορυφή της κυβέρνησης ή εταιρειών σαν την AIG, την Bear Stearns και την Lehman Brothers. Όλη αυτή η κατάσταση που ευνοούσε την αναπαραγωγή μιας Αριστοκρατίας, απλώς διευκόλυνε τα σχέδιά μου. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική”. 

“Είναι πολλοί αυτοί που θα έπρεπε να ευχαριστήσω για την επιτυχία μου, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα να το παίξω Χολυγουντιανός αστέρας” συνεχίζει ακάθεκτος ο Lahde “τα λεφτά που κέρδισα είναι επαρκής ανταμοιβή. ‘Αλλωστε οι ίδιοι το γνωρίζουν ποιοι είναι”. 

“Δεν θα διαχειρίζομαι πλέον ξένα χρήματα. Έχω αρκετό δικό μου πλούτο για να διαχειρισθώ. Μερικοί άνθρωποι, που θεωρούν ότι έχουν εκτιμήσει με ακρίβεια την περιουσία μου θα απορήσουν που εγκαταλείπω το παιχνίδι με τόσο λίγα, συγκριτικώς, λάφυρα. Δεν πειράζει: ας συνεχίσουν άλλοι να κυνηγούν τα εννιαψήφια, δεκαψήφια ή εντεκαψήφια νούμερα. Άλλωστε οι ζωές τους είναι ένα χάλι. Συσκέψεις επί συσκέψεων, σε ένα πρόγραμμα φορτωμένο για τους επόμενους τρεις μήνες, με μόνη τους αναψυχή δύο εβδομάδες άδειας τον Ιανουάριο, που και αυτές τις περνούν κολλημένοι στα Blackberries τους. Τι νόημα έχουν όλα αυτά; Σε πενήντα χρόνια δεν θα θυμόμαστε κανέναν τους. Πετάξτε τα Blackberries και απολαύστε τη ζωή”. 

“Παρακαλώ μην περιμένετε να απαντήσω στα μηνύματά σας. Όσο για το προσωπικό μου, μην ανησυχείτε, έχει όλο απορροφηθεί από άλλη εταιρεία, εκτός από ένα άτομο που έλαβε γενναία αποζημίωση“.

“Δεν ενδιαφέρομαι πλέον” προστίθεται στην επιστολή “για οποιαδήποτε επιχειρηματική συμφωνία που τυχόν έχετε να μου προτείνετε. Η μόνη μου εκτίμηση είναι τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και χειρότερα για μερικά χρόνια ακόμη. Μου αρκεί να κάθομαι στην άκρη και να περιμένω. Άλλωστε με το να κάθομαι στην άκρη και να περιμένω, ήταν που έβγαλα χρήματα από την πανωλεθρία των στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου”. 

“Στο εξής, θα ασχολούμαι με την αποκατάσταση της υγείας μου από το στρες που συσσώρευσα τα τελευταία δύο χρόνια ή μάλλον όλη την προηγούμενη ζωή μου, προσπαθώντας να ανταγωνιστώ για μια θέση στο Πανεπιστήμιο, στα μεταπτυχιακά ή στην αγορά εργασίας, με όλους αυτούς που είχαν όλα τα πλεονεκτήματα (βασικά: πλούσιους γονείς) που εγώ δεν είχα. Είθε η αξιοκρατία να χαρακτηρίζει τη νέα διακυβέρνηση που χρειάζεται να εγκαθιδρυθεί”. 

“Μιλώντας για διακυβέρνηση, έχω μια ταπεινή πρόταση. Αναφέρομαι καταρχήν σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις που έφθασαν την τελευταία δεκαετία στο Κογκρέσο, προκειμένου να χαλιναγωγηθούν οι πρακτικές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που τώρα βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Αυτά τα ιδρύματα γέμιζαν τα ταμεία και των δύο κομμάτων με αντάλλαγμα την καταψήφιση όλων των νομοθετημάτων που θα προστάτευαν τον απλό πολίτη – και όμως κανείς δεν δείχνει να νοιάζεται για αυτό το αίσχος”. 

“Ο καπιταλισμός λειτούργησε για καμιά διακοσαριά χρόνια, αλλά οι καιροί αλλάζουν και τα συστήματα διαφθείρονται. Εικάζω ότι μετά τον Άνταμ Σμιθ και τον Τόμας Τζέφερσον θα υπήρξαν σε αυτή τη χώρα αρκετοί φιλόσοφοι που να ασχολήθηκαν με τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Και μιας και ο Τζορτζ Σόρος φιλοδοξεί να περάσει στα χρονικά ως διανοητής και όχι απλώς ως πάμπλουτος, του προτείνω να συγκροτήσει ένα φόρουμ μεγάλων μυαλών που θα εμπνευσθεί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να υπηρετεί τα συμφέροντα τους κοινού ανθρώπου και να προσελκύει σε κυβερνητικές θέσεις τους καλύτερους, χωρίς το δέλεαρ της διαφθοράς. Ένα φόρουμ παρόμοιο με αυτό που δημιούργησε το λειτουργικό σύστημα Linux, χτυπώντας το μονοπώλιο της Microsoft.”  

Όμως, ο Lahde δεν τα είχε πεί ακόμη όλα… 

“Τέλος, όσο ακόμη διαθέτω ακροατήριο, θα ήθελα” μας λέει “να επιστήσω την προσοχή σας σε μια εναλλακτική πηγή ενέργειας και διατροφής. Δεν θα το δείτε στις διαφημίσεις της BP περί ανανεώσιμων πηγών, αλλά η κάνναβη χρησιμοποιείται εδώ και 5.000 χρόνια για να προσφέρει τροφή, ρουχισμό και οτιδήποτε παράγουν τα πετρελαϊκά προϊόντα. Μιλώ για την αρσενική κάνναβη και όχι για τη θηλυκή, που δίνει τη μαριχουάνα. Από κάνναβη υφάνθηκε η πρώτη αστερόεσσα και παρήχθη το χαρτί στο οποίο πρωτογράφτηκε το αμερικανικό Σύνταγμα. Χρησιμοποιούνταν από την αμερικανική κυβέρνηση μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε απαγορεύθηκε για ανεξιχνίαστους λόγους”. 

“Όσο για τη σατανική θηλυκή κάνναβη, τι να πώ; Σε αντίθεση με το αλκοόλ, προκαλεί λιγότερους καβγάδες στα μπαρ και λιγότερους ξυλοδαρμούς συζύγων. Γιατί απαγορεύθηκε αυτό το αβλαβές φυτό; Για να παρεμποδισθεί το πέρασμα στην χρήση άλλων ουσιών; Μα αυτή τη δουλειά κάνει το αλκοόλ, που τόσο διαφημίζεται σε τούτη τη χώρα. Η ερμηνεία μου είναι ότι η Αμερική των επιχειρήσεων, στην οποία ανήκει και το Κογκρέσο, προτιμά να καταναλώνουμε Ρaxil, Zoloft, Xanax και άλλα εξαρτησιογόνα προϊόντα που την κάνουν πλούσια”. 

Και καταλήγει ο πρώην μάνατζερ, μετά το αντιαπαγορευτικό του κρεσέντο: “οι πολιτικές μας μας έχουν καταστήσει περίγελως των Καναδών και των Ευρωπαίων, αλλά αυτό δεν πρόκειται να το μάθει κανείς παρακολουθώντας τα αμερικανικά ΜΜΕ.

 

Ας αφήσουμε τις ρητορείες και ας σκεφτούμε πώς μπορούμε να γίνουμε πραγματικά αυτάρκεις.

 

Αντίο και καλή τύχη.

Andrew Lahde” 

 

Τι να του πεί κανείς;

http://www.skai.gr/master_story.php?id=97490

Τα βιβλία “κοινής” ιστορίας του CDRSEE, το Π.Ι. και η διδασκαλία της ιστορίας στα σχολεία.

Saturday, October 25th, 2008

Ο Θεόδωρος Κασσίμης απαντά σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. Ηλία Πολατίδη για τον ρόλο του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ κ. Νίμιτζ, αλλά αναφέρονται πολλά ενδιαφέροντα για τα 4 βιβλία της διαβόητης Μ.Κ.Ο. CDRSEE, το ρόλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας στα ελληνικά σχολεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΕ΄
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Προχωρούμε στην με αριθμό 154/20.10.2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Ηλία Πολατίδη προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά με το ρόλο του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ κ. Μάθιου Νίμιτς κ.λπ. Η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Κατά την τελευταία συνάντηση της Υπουργού Εξωτερικών κ. Ν. Μπακογιάννη στη Νέα Υόρκη με μέλη της Παμμακεδονικής Ενώσεως Αμερικής, η πρόεδρος της τελευταίας
κ. Νίνα Γκατζούλη, κατέθεσε στην Υπουργό αποκαλυπτικότατο υπόμνημα σε ό,τι αφορά το γνωστό φλέγον εθνικό θέμα της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων. Στο ανωτέρω υπόμνημα η κ. Γκατζούλη αναφέρεται στη δράση του μη κυβερνητικού οργανισμού «Κέντρο Δημοκρατίας και Συμφιλίωσης Νοτιανατολικής Ευρώπης» (CDRSEE). Ο εν λόγω οργανισμός, ο οποίος διατείνεται ότι επιδιώκει τη δημοκρατική και ειρηνική συμβίωση των κοινωνιών της Νοτιανατολικής Ευρώπης, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να διαστρεβλώνει την ιστορία και την εθνικοπολιτιστική διάσταση της περιοχής εις βάρος πάντοτε της Ελλάδος. Η κ. Γκατζούλη επισημαίνει ότι η πρώτη εργασία του CDRSEE ήταν η έκδοση ενός τετράτομου έργου Κοινής Βαλκανικής Ιστορίας, στο οποίο αμφισβητείται ανοιχτά η ελληνική εθνική, ιστορική και πολιτιστική συνέχεια της Μακεδονίας και προπαγανδίζεται η ύπαρξη δήθεν ξεχωριστής «μακεδονικής» εθνικής οντότητος. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από Έλληνες μαθητές καθώς και από μαθητές άλλων βαλκανικών χωρών στα πλαίσια αναθεωρημένων σχολικών προγραμμάτων. Αυτό όμως που εκπλήσσει κυριολεκτικά, καταγγέλλει η κ. Γκατζούλη είναι το γεγονός ότι ως πρώτος πρόεδρος του ανωτέρω ΜΚΟ εμφανίζεται ο ειδικός μεσολαβητής του ΟΗΕ για την ονομασία των Σκοπίων, Μάθιου Νίμιτς, του οποίου η συνεχής εξοργιστική φιλοσκοπιανή και ανθελληνική στάση είναι ολοφάνερη.
Ερωτάται η Υπουργός:

Γιατί η ελληνική διπλωματία αποδέχεται έναν επιβαλλόμενο και υποτιθέμενο αντικειμενικό μεσολαβητή, αφού αυτός αποδεδειγμένα έχει ένα προκατειλημμένο ανθελληνικό παρελθόν και εξίσου αποδεδειγμένες φιλοσκοπιανές θέσεις.

Θεωρεί το Υπουργείο ότι η διδασκαλία σε μαθητές των βαλκανικών χωρών διαστρεβλωμένων ιστορικών γεγονότων, προωθεί πράγματι τη συμφιλίωση και την ειρήνη στην περιοχή;

 

(more…)